แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย มีมากมายหลายแหล่งที่ให้พวกเราและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้ มีการแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวไว้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) ซึ่งประกอบไปด้วย

รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
รูปภาพจาก lptraveller.meithailand.com
 • การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism)  เช่น อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่  ซึ่งเป็นแหล่งรักษาพันธ์ไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญของเมืองไทย
 • การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) เช่น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่นี่เป็นป่าชายเลนที่มีต้นไม้หลากพันธ์ เช่นไม้โกงกาง ที่มีรากโผล่พ้นดิน และยังมีสะพานไม้ซึ่งมีความยาวถึง 1600 เมตร โค้งลัดเลาไปตามป่าโกงกางมีจุดพักให้เราได้อ่านข้อมูลที่มีประโยชน์เป็นระยะๆ มีสะพานแขวน มีจุดนั่งพักตามทางเดิน และที่นี่เรายังสามารถเดินไปจนสุดป่าชายเลนไปเจออ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งมีทิวทัศน์และทะเลเป็นเวิ้งอย่างสวยงาม และมีรูปปั้นปลาพยูน หรืออีกชื่อหนึ่งว่า หมูดุด ตั้งเด่นเป็นสง่าให้เราได้ถ่ายรูปกันด้วย
 • การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism) เช่น แพะเมืองผี อยู่ตำบลน้ำซำ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ เป็นลักษณะของธรณีสัณฐาน หรือการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก ทำให้เกิดมีการกัดกร่อนเปลี่ยนแปลงของชั้นดินตั้งแต่อดีตจนกลายเป็นรูปร่าง ๆ ต่าง ๆตามที่เห็นปรากฎ
 • การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism) เช่น ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสวนผสมสผานตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นสถานที่ที่สร้างนักการเกษตรหลายรุ่น และยังมีบ้านดิน และการสอนอื่น ๆ ในการพึ่งตนเอง
 • การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism)  เช่น ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ แหล่งเรียนรู้ทางด้านดาราศาตร์ของประเทศไทย ซึ่งอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ จะประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ “ห้องฉายดาว” และ “ส่วนแสดงนิทรรศการรอบห้องฉายดาว”

2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม  (cultural based tourism)

รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม
รูปภาพจาก homedecorthai.com
 • การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) เช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร และวัดใหญ่ชัยมงคล กรุงศรีอยุทธา  อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย และ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี
 • การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) เช่น งานแห่เทียนพรรษา จังอุบลราชธานี
 • การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) เช่น เรียนรู้วิถีหมู่บ้านแม่คำปอง จังหวัดเชียงใหม่

และนอกจากนี้ยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ  (special interest tourism)  อื่น ๆ อีกเช่น

การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา
รูปภาพจาก tiewpakklang.com
 • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism)
 • การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา  (edu-meditation tourism)
 • การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic tourism)
 • การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism)
 • การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel)
 • การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm stay)
 • การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว  (longstay)
 • การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel)
 • การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/I= incentive/ C=conference / E=exhibition)
 • การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน

ขอบคุณที่มา https://tourismatbuu.wordpress.com
ขอบคุณรูปภาพ feature image จาก lptraveller.meithailand.com